Jednorazová synchronizácia vo WooCommerce MK Soft Connector

Predstavte si situáciu – v rámci svojho biznisu používate účtovný systém MK soft, v ktorom si vediete kompletnú skladovú evidenciu, cenové akcie produktov a agendu zákazníkov. Časom sa rozhodnete svoj biznis rozšíriť o predaj produktov v online prostredí. Vytvoríte si e-shop na platforme WordPress WooCommerce a potrebujete produkty a zákazníkov premigrovať do e-shopu. Ak sa rozhodnete používať pre automatickú synchronizáciu náš plugin WooCommerce MK Soft Connector, tak pri migrácii dát vám plugin určite pomôže.

Jednorazová synchronizácia umožňuje jednorazovo alebo operatívne prenášať veľké množstvo dát z MK soft-u do e-shopu. Tento prenos rieši problémy, ktoré môžu nastať, ak príliš veľa dát posielate priamym exportom – v takom prípade najčastejšie dochádza k „vytimeoutovaniu“ procesu na strane webového servera, na ktorom beží e-shop.

Ako funguje jednorazová synchronizácia

V MK soft-e v sekcii Export/Import údajov si zadefinujete podľa nášho postupu požadované exporty (produkty, zákazníci, cenové akcie). Ako výstup exportu (Cieľový priečinok) si zvolíte XML súbor, do ktorého MK soft uloží všetky vyexportované dáta v XML formáte.

Vyexportovaný XML súbor použijete v našom plugine na strane e-shopu. V záložke Jednorazová synchronizácia si zvolíte požadovanú akciu synchronizácie a vložíte daný XML súbor. Plugin si dáta rozparsuje a rozseká na požadované dávky, ktoré potom jednotlivo spracuváva a aktualizuje v e-shope.

Možnosti jednorazovej synchronizácie:

PRODUKTY: Import produktov z MK soft-u do e-shopu

Produkty budú importované a aktualizované podľa údajov z vloženého XML súboru z MK soft-u. Doba spracovania dát závisí od veľkosti samotného XML súboru (stav spracovania je priebežne zobrazovaný). Dáta o produktoch su v e-shope spracované podľa nastavení nášho pluginu v záložke Produkty (párovanie podľa kľúčovej položky, zoznam aktualizovaných atribútov, typ skladu, apod.).

PRODUKTY: Import cenových akcií produktov z MK soft-u do e-shopu

Cenové akcie produktov budú importované a aktualizované podľa údajov z vloženého XML súboru z MK soft-u. Doba spracovania dát závisí od veľkosti samotného XML súboru (stav spracovania je priebežne zobrazovaný). Zľavnené ceny z týchto cenníkov sa priradia k produktom v e-shope a nadefinuje sa časový plán ich zobrazovania.

ZÁKAZNÍCI: Import zákazníkov z MK soft-u do e-shopu

Zákazníci budú importovaní a aktualizovaní podľa údajov z vloženého XML súboru z MK soft-u. Doba spracovania dát závisí od veľkosti samotného XML súboru (stav spracovania je priebežne zobrazovaný). Každý importovaný zákazník musí mať v XML súbore zadanú e-mailovú adresu, inak plugin zákazníka v e-shope nevytvorí.