Rôzne predajné ceny z Pohody do e-shopu

V účtovnom systéme Pohoda môžete pre skladové karty viesť rôzne predajné ceny ako napr. pre maloobchod, veľkoobchod, zľavy, ceny v cudzej mene, apod.

Pokiaľ v e-shope chcete mať produkty v rôznych cenových hladinách presne podľa ich definovania v Pohode, viete ich synchronizovať prostredníctvom nášho pluginu WooCommerce Pohoda Connector. Stačí v nastavení pluginu v záložke Zásoby zadefinovať hlavnú cenovú hladinu ako základnú predajnú cenu produktov a ostatné cenové hladiny ako ostatné predajné ceny.

Natívne WooCommerce pozná len jednu predajnú cenu (plus akciovú cenu), ostatné predajné ceny musia byť riešené buď prostredníctvom na to špecializovaných pluginov alebo ako custom riešenie. Z toho dôvodu náš plugin musí vedieť, v ktorých produktových meta dátach sú ostatné predajné ceny v e-shope zapísané.

Nastavenie synchronizácie hlavnej predajnej ceny

1. V prvom rade si treba v Pohode zistiť interné ID hlavnej predajnej ceny. Získame ho tak, že v hlavnom menu Pohody Sklady si zobrazíme všetky nami definované predajné ceny cez položku Predajné ceny. V zozname predajných cien by sa mal zobraziť stĺpec ID. Ak sa nezobrazuje, treba ho pridať cez nastavenie prístupných stĺpcov tabuľky (pravým kliknutím na myške a vybrať položku Stĺpce…).

Zoznam predajných cien v Pohode

2. V nastavení nášho pluginu na strane e-shopu treba v záložke Zásoby pridať dané interné ID hlavnej predajnej ceny do atribútu Hlavná cenová hladina.

Definovanie hlavnej cenovej hladiny v plugine WooCommerce Pohoda Connector

Nastavenie synchronizácie ostatných predajných cien

1. Podobne ako pri hlavnej predajnej cene, aj pri ostatných predajných cenách si treba v Pohode zistiť ich interné ID, ktoré chceme synchronizovať s e-shopom.

2. V nastavení pluginu v záložke Zásoby do atribútu Ostatné cenové hladiny treba zapísať definície cien v tvare ID:customfield, kde ID je interné ID danej predajnej ceny z Pohody a customfield je systémový identifikátor custom meta poľa produktov v e-shope, do ktorého má byť predajná cena produktu zapisovaná. Medzi týmito výrazmi je znak dvojbodka.

Definovanie ostatných cenových hladín v plugine WooCommerce Pohoda Connector

3. Ak sa majú synchronizovať viaceré predajné ceny, tak jednotlivé zápisy predajných cien musia byť oddelené znakom bodkočiarky ID1:customfield1;ID2:customfield2;ID3:customfield3

Konkrétny príklad zápisu synchronizácie

1. Z Pohody do e-shopu chceme synchronizovať hlavnú predajnú cenu (ID = 1) a ostatné predajné ceny v cudzej mene CZK (ID = 7) a HUF (ID = 8).

2. V nastavení pluginu v atribúte Hlavná cenová hladina bude zápis s hodnotou ID 1.

3. V našom príklade máme predajné ceny v cudzej mene v e-shope riešené cez plugin WPML, takže vieme, že WPML zapisuje predajné ceny v danej mene do meta poľa produktu _regular_price_XXX, kde XXX je medzinárodný zápis cudzej meny. Teda v nastavení nášho pluginu v atribúte Ostatné cenové hladiny bude zápis vyzerať 7:_regular_price_CZK;8:_regular_price_HUF.

Príklad synchronizácie predajných cien medzi Pohodou a WooCommerce e-shopom