Troubleshooting

WooCommerce KROS Omega Connector

V Omege nedochádza pri skladovej položke k odpočtu stavu na sklade

Problém: Pri prijatej objednávke alebo faktúre v Omege (prenesené z e-shopu) môže nastať situácia, že síce produkty (skladové karty) medzi e-shopom a Omegou máte spárované (tzn. katalógové číslo v e-shope sa zhoduje s číslom karty alebo inou kľúčovou položkou v Omege), avšak produkt v objednávke alebo faktúre nie je typu „Zo skladu“, ale je typu „Ostatné“.

Príčina: Omega zapisuje produkt v objednávke alebo faktúre s typom položky „Zo skladu“ len vtedy, ak vie identifikovať produkt, resp. daný produkt nájde medzi skladovými kartami na základe párovacích kritérií. V prípade, že produkt nenájde, zapisuje produkt do objednávok alebo faktúr ako neskladovú položku s typom „Ostatné“. Na položky „Ostatné“ nie je možné vykonávať skladové pohyby.
Najčastejším problémom je nesprávne nastavená kombinácia párovacích kritérií v Omege (prednastavené je vyhľadávanie skladovej karty podľa čísla karty a súčasne podľa názvu karty). Môže sa stať, že síce číslo karty v Omege sa zhoduje s katalógovým číslom v e-shope, avšak názov karty môže byť v eshope trochu iný ako v Omege (prípadne názov karty môže obsahovať špeciálny znak, ktorý sa mohol pri synchronizácii chybne prekonvertovať).

Riešenie: V Omege (Firma > Nastavenie > Všeobecné nastavenia > Prechod/Import/Eshop) preverte, či máte nastavené párovanie skladových kariet len podľa požadovanej kľúčovej položky. Odporúčame nepárovať karty podľa názvu karty.


Do e-shopu sa z Omegy prenášajú staré skladové karty

Problém: Ak ste z Omegy do e-shopu už vykonali export skladových kariet, a po čase ste týmto kartám zmenili identifikátory (číslo karty, EAN, PLU, JKPOV), môže nastať situácia, že do e-shopu sa vám prenesú aj „staré“ skladové karty, tzn. s pôvodnými identifikátormi. Tým pádom sa do e-shopu naimportujú produkty, ktorých identifikátory už v Omege reálne nie sú.

Príčina: Export skladových kariet z Omegy do e-shopu prebieha prostredníctvom API Konektora na strane KROS-u. API Konektor si kvôli rýchlemu prenosu dát ich záznamy cachuje, tzn. ukladá si ich do rýchlej vyrovnávacej pamäte a pri importe do e-shopu ich posiela.

Riešenie: Cache API Konektora je potrebné premazať, preto kontaktujte KROS infolinku a požiadajte ich, aby API Konektor premazali. Po tomto úkone môžete znova vyexportovať skladové karty z Omegy do e-shopu, pričom odporúčame vykonať export všetkých skladových kariet.


Ak ste nenašli riešenie Vášho problému, kontaktujte nás prostredníctvom formulára